Skip to main content

Grants

Convocatòria de beques de col·laboració 2016

Anunci de la convocatòria
Bases de la convocatòria
Instància
Presentation deadline: 14 March 2016

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a les beques de col.laboració del CCCB de l’any 2016, hem rebut 292 instàncies.
D’acord amb les bases de la convocatòria, les beques s’adjudicaran prèvia valoració de mèrits dels candidats.
L’Òrgan de Selecció, podrà realitzar una entrevista i/o prova pràctica als candidats que obtinguin la millor puntuació.
En aquest cas, els aspirants seran convocats, mitjançant anunci en la pàgina web del CCCB www.cccb.org, i per correu electrònic i/o trucada telefònica.
Moltes gràcies per la vostra col.laboració i participació.