Ves al contingut principal

Oferta d’ocupació pública

Convocatòria de provisió del lloc 3L1 de Cap de la Unitat d'Activitats Culturals adscrit al Servei de Mediació

Anunci de convocatòria BOPB
Bases de la convocatòria de provisió del lloc 3L1
Model d'instància
Nomenament de l'òrgan de selecció
Termini de presentació: 14 maig 2021

Relació provisional de candidats/es admesos/es i exclosos/es
Termini per esmenar errors: 2 juny 2021

Valoració de mèrits i convocatòria prova escrita
Valoració prova escrita i convocatòria d'entrevistes
Valoració entrevistes i resultat final

Els/les interessats/des hauran de presentar instància i documentació en format .pdf al correu electrònic rrhh@cccb.org, dins el termini del 3 al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos.
Mentre estiguin vigents les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del COVID-19, la Secció de Recursos Humans del CCCB s’encarregarà de fer el tràmit de registre de les sol·licituds rebudes i retornarà, per correu electrònic, als/a les participants el comprovant corresponent del registre de la seva sol·licitud.