Ves al contingut principal

Instruccions per a la tramitació de factures

 

Dades fiscals del CCCB

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Carrer Montalegre, 5
08001 Barcelona
NIF P5800017E

 

És el primer cop que factureu al CCCB o heu modificat les vostres dades de facturació o bancàries?

Si es el primer cop que presenteu factures al CCCB o heu canviat les dades de facturació, haureu de tramitar el document de sol·licitud d’alta o modificació de dades com a creditor a efectes econòmics que ens permetrà incorporar al sistema informàtic del fitxer de creditors les dades necessàries per poder gestionar els pagaments que ha d'efectuar el CCCB.

Si ja heu facturat amb el CCCB i heu modificat les dades bancàries d’una alta de creditor registrada anteriorment, haureu de tramitar el document de sol·licitud de modificació dades bancàries del creditor.

Aquests documents, com d’altres necessaris per la validació de les dades exposades a les factures, ens els haureu de fer arribar al Registre General d’Entrada del CCCB, mitjançant una de les següents formes: 

 • Seu electrònica del CCCB al’apartat d'Instància genèrica.
 • Correu postal al Registre d’entrada del CCCB. A l’atenció del Servei de Registre i a l’adreça fiscal del CCCB abans indicada.
 • Físicament al Registre del CCCB, de dilluns a dijous de 9.00 fins a les 14.00 hores.

 

Com presento la factura?

Els proveïdors del CCCB que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada, unions temporals d'empresa i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques al punt general d'entrada habilitat a l'efecte.

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica, així com entitats bancàries que disposen d'aquest servei. Com a alternativa, disposeu de diverses opcions gratuïtes, com ara:

 • Al lloc web www.b2brouter.net, s'ofereixen alguns serveis gratuïts d'emissió de factures electròniques que compleixen amb les condicions requerides pel CCCB, no es necessari disposar de signatura electrònica, però sí caldrà registrar-se al seu portal.
 • A la web de la Petita i Mitjana empresa (www.pymefactura.net) tampoc necessiteu disposar de signatura electrònica i caldrà registrar-se.
 • Al Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya (efact.aoc.cat).

 

Indiqueu els Codis DIR3 a la vostra factura

Segons l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques, tota factura electrònica adreçada a una Administració Pública ha d'incloure obligatòriament tres codis per identificar el destinatari o centre gestor, els anomenats Codis DIR3 (l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora) per assegurar que les factures arribin ràpidament al seu destinatari.

El codi que ha estat assignat al CCCB i que haureu de consignar a les vostres factures és el següent: LA0006837 per als tres nivells obligatoris requerits:

 • Oficina comptable “rol 01”: LA0006837
 • Òrgan gestor “rol 02”: LA0006837 i,
 • Unitat tramitadora “rol 03”: LA0006837

 

Indiqueu a la factura a quin departament es dirigeix

La factura haurà de detallar obligatòriament el codi de departament del CCCB que ha fet l’encàrrec. Aquest codi serà facilitat per la persona de contacte del CCCB.

010 — Exposicions
011 — Itineràncies 
012 — Mediació - Activitats Culturals
020 — Centre Documentació i Debats
021 — Mediació - Servei educatiu
030 — Activitats Audiovisuals
031 — Recursos Audiovisuals
040 — Comunicació i Publicitat
041 — Publicacions
042 — Premsa, Xarxes i Web
043 — Públics
050 — Recursos Humans
051 — Administració
052 — Sistemes 
053 — Recursos Externs
054 — Producció
055 — Manteniment
056 — Seguretat
057 — Neteja

 

Es pot afegir documentació complementària?

Sí, les factures poden venir acompanyades de fitxers adjunts, amb la documentació complementària que considereu adient.

 

Presentació en paper

El CCCB ofereix la possibilitat de presentar la factura en paper per als proveïdors que no estan definits a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Bàsicament professionals autònoms i entitats estrangeres.

Si esteu en aquest supòsit i heu decidit presentar-la en format paper, les heu de fer arribar, degudament signada,  al Registre General d’Entrada del CCCB, mitjançant una de les següent formes:

 • Correu postal al registre d’entrada del CCCB. A l’atenció del Servei de Registre i a l’adreça fiscal del CCCB abans indicada.
 • Físicament al Registre del CCCB, de dilluns a dijous de 9:00h fins a les 14:00 hores.

 

Quin és el nostre termini de pagament?

El pagament de les factures es fa en un màxim de  60 dies, a comptar a partir de la data del registre del document/factura al CCCB, per transferència bancaria al compte bancari validat segons la documentació aportada.

Per qualsevol consulta addicional respecte temes de facturació us podeu adreçar a facturacio@cccb.org