Ves al contingut principal

Oferta d’ocupació pública

Convocatòria ADG01/16: Subdirector - Gerent

Anunci de convocatòria
Bases específiques de la convocatòria ADG01/16
Model d'instància
Nomenament de l'Òrgan de Selecció
Termini de presentació: 2 maig 2016

Relació provisional de candidats admesos i exclosos
Relació definitiva de candidats admesos i exclosos
Termini per esmenar errors: 7 juny 2016

Primera fase: Valoració de mèrits
Informació de la segona i tercera fase del procés
Resultat final

Contra el resultat del procés de selecció podeu interposar recurs d'alçada davant la Direcció General del Consorci del CCCB en el termini d'un mes, segons el que disposa l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.