Ves al contingut principal

Perfil del contractant

El CCCB, com a consorci de caràcter local, està sotmès al reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, pel que fa a la tramitació i adjudicació dels contractes de subministraments, serveis i obres necessaris per al desenvolupament de les seves activitats.

Des del mes de gener del 2017 podeu trobar tota la nostra activitat contractual en aquests webs: