Skip to main content

Kosmopolis 11. The Moby Dick tomb

Dialogue with Eduardo Lago and Enrique Vila-Matas

Related to Kosmopolis 2011, Kosmopolis

25 March 2011