Ves al contingut principal

El CCCB

Organització i estatuts

El «Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat» és un consorci de caràcter local constituït per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que anualment hi aporten fons en una proporció del 75% i el 25%, respectivament, per atendre les despeses corrents originades pel funcionament i les activitats del Centre.

Podeu consultar tota la informació sobre els òrgans de govern, gestió i finançament del CCCB als Estatuts del «Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-Casa de Caritat».

 

Marc organitzatiu

El CCCB és un consorci, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres i plena capacitat d’obrar.

Per a l’exercici de les seves competències, el CCCB té reconegudes les potestats reglamentària i d’organització interna, tributària referida a taxes, financera i de programació i planificació, entre d’altres, i gestiona els seus serveis d’acord amb les formes previstes a la legislació de règim local.

El Consell General és l’òrgan màxim de govern del CCCB. En formen part els representants de les administracions consorciades i la direcció del Centre.

El CCCB, atenent el volum de la seva activitat i de les seves estructures i la gran diversitat d’objectius, ha optat per un model d’organització basat en dos grans àmbits, sota la responsabilitat de la direcció: programació i administració. Els diferents serveis que agrupen el personal laboral al servei del CCCB s’organitzen en aquests dos àmbits, segons l’afinitat de tasques, funcions i objectius operatius, sota el principi de competència i especialitat.

 

Fonts de finançament

  • Aportacions dels ens del Consorci (Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona)
  • Taxes i preus públics
  • Rendiment dels serveis
  • Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat (mecenatge i patrocinis)

Memòries i pressupostos

 

Òrgans de govern i de gestió

El Consell General
Dirigeix i supervisa les diferents àrees i línies d’actuació del CCCB; impulsa la realització del programa del desenvolupament; exerceix el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del Consorci; aprova les línies generals de programació, els reglaments i les ordenances, el pressupost anual i les seves modificacions; aprova les formes de gestió dels serveis, la plantilla i la relació de llocs de treball, entre altres funcions.

La Presidència
Representa institucionalment el Consorci; convoca, presideix, suspèn i aixeca les sessions del Consell General; aprova la liquidació del pressupost i nomena el director general i el tresorer; exerceix la direcció superior del personal, aprova la liquidació del pressupost, entre altres funcions.

La Comissió Especial de Comptes
Tindrà les funcions assignades per la legislació de règim local i la reguladora de les hisendes locals.

La Direcció General
Executa els acords i els decrets dels òrgans de govern del Consorci; organitza i supervisa els serveis; elabora els programes culturals i gerencials, assumeix la representació oficial del Centre; exerceix el comandament directe en matèria de personal; aprova els projectes d’obres i serveis; gestiona econòmicament el centre, entre altres funcions.

 

Membres del Consell General del CCCB

Presidenta
Excma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó

Vicepresident
Excm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado

Directora general
Sra. Judit Carrera Escudé

Vocals de la Diputació de Barcelona
Il·lma. Sra. Núria Parlon Gil
Excma. Sra. Ma. Eugènia Gay Rosell
Sr. Javier Villamayor Caamaño
Sr. Daniel Fernández González
Il·lm. Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Il·lm. Sr. Jordi Castellana i Gamisans
Sr. Pau Gonzàlez Val
Il·lm. Sr. Joan Rodriguez i Portell
Sr. Emiliano Jiménez León

Vocals de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. F. Xavier Marcé Carol
Sra. Elisenda Rius Bergua
Sr. Ivan Pera Itxart

Secretària
Sra. Petra Mahillo García

Secretària delegada
Sra. Laura Esquerda i Fontanills

Interventor
Sr. Josep Abella i Albiñana

Interventora delegada
Sra. Mariam Bernal Martínez