Activitat

Dimecres 20 Gener, 19:00

Cinema i filosofia

Seminari a càrrec de Mercè Coll

Es dóna per evident la relació entre els dos termes pel sol fet de que el cinema, com tota representació, és expressió d’un pensament sobre la realitat que mostra i sobre el propi procés de significació de les imatges que utilitza.

La proposta del curs és interrogar aquestes formes de pensar expressades per les imatges i formulades per les interpretacions que ha generat el seu estudi en els diferents àmbits de la teoria cinematogràfica i de la reflexió filosòfica.

Al llarg de les sessions comentarem algunes de les respostes que s’han donat sobre el destí de les imatges, entenen amb aquest terme el conjunt de propietats que li són atribuïdes en la seva doble dimensió de registre i de creació de la realitat que mostren.

 

- La ontologia de la imatge segons André Bazin

- El compromís moral amb la realitat: Roberto Rossellini.

- El compromís moral amb la imatge: Robert Bresson.

- La veritat de la imatge documental segons François Niney.

- Ficció i memòria: Sans Soleil i Le Tombeau d’Alexander, de Chris Marker.

- Les imatges d’arxiu i el cinema de memòria: Oh Uomo!*, de Yervant Gianikian i Angela Ricci, i Die Macht der Gefühle, d’Alexander Kluge.

- La creació de la memòria: Los rubios, de Albertina Carri i La mujer rubia, de Lucrecia Martel.

- Les contrarietats del relat cinematogràfic com espai de creació segons Jacques Rancière.

- Eisenstein i la potencia dels afectes.

- Els límits de la representació: Paranoid Park, de Gus van Sant i D’Est* de Chantal Akerman.

 

* Podeu visionar aquests pel·lícules a l’Arxiu Xcèntric del CCCB

Les pel·lícules citades sense asterisc estan editades en DVD