Home » Programme » Josep Ramoneda

Josep Ramoneda

CCCB © Miquel Taverna, 2011

(Cervera, Lleida, 1949) is a journalist, philosopher and writer, a regular columnist in the newspaper El País and commentator on the radio station Cadena Ser. He was director of the Centre of Contemporary Culture of Barcelona from 1989 to 2011, president of the Institut de la Recherche et de l’Innovation (IRI) of Paris from 2009, director of the Institut d’Humanitats (Institute of Humanities) from 1986 to 1989, columnist for the newspaper La Vanguardia (1980-1996), and lecturer in Contemporary Philosophy at the Autonomous University of Barcelona from 1975 to 1990. He has published a great number of books, notable amongst which are Apologia del present. Assaigs de fi de segle (Apology for the Present: Essays for the End of a Century, Edicions 62, 1989); Después de la pasión política (After the Political Passion, Taurus, 1999); Del tiempo condensado. Globalización, inmigración, terrorismo, cultura (On Condensed Time: Globalisation, Immigration, Terrorism, Culture, Debolsillo, 2003); Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración (Against Indifference: Apology for the Enlightenment, Galaxia Gutenberg, 2010); and La izquierda necesaria (The Necessary Left, RBA Libros, 2012).

Last update: 27 of December 2012

El cos i la ciutat
La ciutat pròpia

Languages: catalan

24-cosiciutat-Ramo-cat.pdf (175.9 KB)

El cuerpo y la ciudad
La ciudad propia

Languages: spanish

24-cosiciutat-Ramo-caste.pdf (169.8 KB)

The body and the city
A city of one’s own

Languages: english

24-cosiciutat-Ramo-ang.pdf (232.3 KB)

La Trieste de Magris
A cavall de tres mons

Languages: catalan

72-La_Trieste_de_Magris-Ramoneda-cat.pdf (256.1 KB)

La Trieste de Magris
A caballo de tres mundos

Languages: spanish

72-La_Trieste_de_Magris-Ramoneda-caste.pdf (297.1 KB)

The Trieste of Magris
Straddling three worlds

Languages: english

72-La_Trieste_de_Magris-Ramoneda-ang.pdf (249.7 KB)

El d_efecte barroc
El mite del barroc

Languages: catalan

71-Barroc-pr_leg-Ramoneda-cat.pdf (181.8 KB)

El d_efecto barroco
El mito del barroco

Languages: spanish

71-Barroc-pr_leg_Ramoneda-caste.pdf (176.9 KB)

The Baroque (D)ef(f)ect
The baroque myth

Languages: english

71-Barroc-pr_leg_Ramoneda-ang.pdf (190.1 KB)

Per laberints
Del laberint a la xarxa

Languages: catalan

70-laberints-pr_leg_Ramoneda-cat.pdf (244.9 KB)

Por laberintos
Del laberinto a la red

Languages: spanish

70-laberints-pr_leg_Ramoneda-caste.pdf (232.2 KB)

Through Labyrinths
From labyrinth to web

Languages: english

70-laberints-pr_leg_Ramoneda-ang.pdf (243.4 KB)

Barcelona-València-Palma. Una història de confluències i divergències
L'acordió

Languages: catalan

69-BVP-pr_leg_Ramoneda-cat.pdf (249 KB)

Barcelona-València-Palma. Una historia de confluencias y divergencias
El acordeón

Languages: spanish

69-BVP-pr_leg_Ramoneda-caste.pdf (226.8 KB)

Barcelona-València-Palma. A History of Confluence and Divergence
The accordion

Languages: english

69-BVP-pr_leg_Ramoneda-ang.pdf (241.7 KB)

Local, local! La ciutat que ve
El futur de les ciutats

Languages: catalan

68-Local_local-pr_leg_Ramoneda-cat.pdf (263.2 KB)

¡Local, local! La ciudad que viene
El futuro de las ciudades

Languages: spanish

68-Local_local-pr_leg_Ramoneda-caste.pdf (234.5 KB)

Local, local! The City to Come
The future of cities

Languages: english

68-Local_local-pr_leg_Ramoneda-ang.pdf (255.7 KB)

Atopia. Art i ciutat al segle XXI
L’urbanita

Languages: catalan

67-Atopia-pr_leg_Ramoneda-cat.pdf (293.7 KB)

Atopia. Arte y ciudad en el siglo XXI
El urbanita

Languages: spanish

67Atopia-pr_leg_Ramoneda-caste.pdf (287 KB)

Atopia. Art and City in the 21st Century
The Urbanite

Languages: english

67-Atopia-proleg_Ramoneda-ang.pdf (186.5 KB)

Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte
Una idea imponent

Languages: catalan

66-Cerd_-Ramo-cat.pdf (205.4 KB)

Cerdà y la Barcelona del futuro. Realidad versus proyecto
Una idea imponente

Languages: spanish

66-Cerd_-Ramo-caste.pdf (172.5 KB)

Cerdà and the Barcelona of the Future. Reality versus Plan
An impressive Idea

Languages: english

66-Cerd_-Ramo-ang.pdf (199.5 KB)

Quinquis dels 80. Cinema, premsa i carrer
Petits mites urbans

Languages: catalan

64-Quinquis-Ramo-cat.pdf (256 KB)

Quinquis de los 80. Cine, prensa y calle
Pequeños mitos urbanos

Languages: spanish

64-Quinquis-Ramo-caste.pdf (186.9 KB)

Gangs of the 80s. Cinema, press and the street
Small urban myths

Languages: english

64-Quinquis-Ramo-ang.pdf (244.8 KB)

Il·luminacions. Catalunya visionària
Deixar fer

Languages: catalan

63-IlA_luminacions-Ramo-cat.pdf (205.3 KB)

Iluminaciones. Cataluña visionaria
Dejar hacer

Languages: spanish

63-IlA_luminacions-Ramo-caste.pdf (255 KB)

Illuminations. Visionary Catalonia
Letting things be

Languages: english

63-IlA_luminacions-Ramo-ang.pdf (241.2 KB)

Bamako 07. VII trobada africana de fotografia. A la ciutat i més enllà
Més enllà de Bamako

Languages: catalan

62-Bamako07-Ramo-cat.pdf (245.9 KB)

Bamako 07. VII encuentro africano de fotografía. En la ciudad y más allá
Más allá de Bamako

Languages: spanish

62-Bamako07-Ramo-caste.pdf (218.7 KB)

Bamako 07. 7th African Photography Meeting. In the City and beyond
Beyond Bamako

Languages: english

62-Bamako07-Ramo-ang.pdf (191 KB)

test adri
complet

Languages: catalan

pans_-_copia_3.pdf (5.8 MB)

En la ciudad china. Miradas sobre las transformaciones de un imperio
Ideología y transformación

Languages: spanish

pans_5.pdf (5.8 MB)

In the Chinese city. Perspectives on the transmutations of an empire
Ideology and transformation

Languages: english

imprimir_espriu_2.pdf (1.5 MB)

A la ciutat xinesa. Mirades sobre les transformacions d’un imperi
Ideologia i transformació

Languages: catalan

61-Xina-Ramo-cat.pdf (209 KB)

En la ciudad china. Miradas sobre las transformaciones de un imperio
Ideología y transformación

Languages: spanish

61-Xina-Ramo-caste.pdf (185.8 KB)

In the Chinese city. Perspectives on the transmutations of an empire
Ideology and transformation

Languages: english

61-Xina-Ramo-ang.pdf (205.6 KB)

J. G. Ballard. Autòpsia del nou mi·leni
En carn viva

Languages: catalan

60-Ballard-Ramo-cat.pdf (294.1 KB)

J.G. Ballard. Autopsia del nuevo milenio
En carne viva

Languages: spanish

60-Ballard-Ramo-caste.pdf (240.5 KB)

J. G. Ballard. An Autopsy of the New Millennium
In the raw

Languages: english

60-Ballard-Ramo-ang.pdf (249.1 KB)

Post-it city. Ciutats ocasionals
La ciutat del present continu

Languages: catalan

59-Postit-Ramo-cat.pdf (247.9 KB)

Post-it City. Ciutades ocasionales
la ciudad del presente continuo

Languages: spanish

59-Postit-Ramo-caste.pdf (262.3 KB)

Post-it City. Ocasional Urbanities
The city of the present continuous

Languages: english

59-Postit-Ramo-ang.pdf (247 KB)

En Transició
Un relat obert

58-Entransici_-Ramo-cat.pdf (253.4 KB)

En transición
Un relato abierto

58-Entransici_-Ramo-caste.pdf (176.9 KB)

In Transition
An open-ended account

58-Entransici_-Ramo-ang.pdf (237.9 KB)

Apartheid. El mirall sud-africà
L’apartheid com a metàfora

Languages: catalan

57-Apartheid-cat.pdf (289.1 KB)

Apartheid. El espejo sudafricano
El apartheid como metáfora

57-Apartheid-caste.pdf (265.9 KB)

Apartheid. The South African mirror
Apartheid as metaphor

57-Apartheid-ang.pdf (191 KB)

Fronteres
En el laberint

Languages: catalan

56-Fronteres-Ramo-cat.pdf (198.1 KB)

Fronteras
En el laberinto

Languages: spanish

56-Fronteres-Ramo-caste.pdf (173.5 KB)

Borders
In the labyrinth

Languages: english

56-Fronteres-Ramo-ang.pdf (190.8 KB)

El salvatge europeu
Sota l’estigma

Languages: catalan

45-Salvatge-ramo-cat.pdf (293.7 KB)

El salvaje europeo
Bajo el estigma

Languages: spanish

45-Salvatge-ramo-caste.pdf (216.3 KB)

The European Savage
Beneath the stigma

Languages: english

45-Salvatge-ramo-ang.pdf (246.7 KB)

Ciutat i còmic
Còmic, ciutat, acció

Languages: catalan

17-Comic-ramo-cat.pdf (197.2 KB)

Ciudad y cómic
Cómic, ciudad, acción

Languages: spanish

17-Comic-ramo-cast.pdf (171.8 KB)

City and Comic
Comic, city, action

Languages: english

17-C_mic-ramo-ang.pdf (187 KB)

Occident vist des d'Orient
Un protocol de comunicació

Languages: catalan

49-Occident-Ramo-CAT.pdf (205.9 KB)

Occidente visto desde Oriente
Un protocolo de comunicación

Languages: spanish

49-Occident-Ramo-caste.pdf (180.3 KB)

West by east
A communication protocol

Languages: english

49-Occident-Ramo-ang.pdf (245 KB)

Margaret Michaelis. Fotografia, avantguarda i política a la Barcelona de la República

Languages: catalan

21-Michaelis-ramo-cat.pdf (284 KB)

Margaret Michaelis. Fotografía, vanguardia y política en la Barcelona de la República

Languages: spanish

21-Michaelis-ramo-caste.pdf (222 KB)

Margaret Michaelis. Photography, the Avant-garde and Politics in the Barcelona of the Republic

Languages: english

21-Michaelis-ramo-ang.pdf (264.3 KB)

BAMAKO '05. Trobades africanes de la fotografia. Un altre món
Punts de vista

Languages: catalan

53-Bamako05-Ramo-cat.pdf (210.5 KB)

BAMAKO 05. Encuentros africanos de la fotografía. Otro mundo
Puntos de vista

Languages: spanish

53-Bamako05-Ramo-caste.pdf (221.2 KB)

BAMAKO'05. African photography meetings. Another world
Points of View

Languages: english

53-Bamako05-Ramo-ang.pdf (252.5 KB)

Cosmos. Del romanticisme a l’avantguarda, 1801-2001

Languages: catalan

26-Cosmos-ramo-cat.pdf (304.5 KB)

Cosmos. Del romanticismo a la vanguardia, 1801-2001

Languages: spanish

26-Cosmos-ramo-caste.pdf (225.9 KB)

Cosmos. From Romanticism to the Avant-garde, 1801-2001

Languages: english

26-Cosmos-ramo-ang.pdf (287.3 KB)

Cuba: l’illa possible
Allò possible i allò impossible

Languages: catalan

05-Cuba-ramo-cat.pdf (196.5 KB)

Cuba: la isla posible
Lo posible y lo imposible

Languages: spanish

05-Cuba-ramo-caste.pdf (129.4 KB)

Cuba: the Possible Island
The possible and the impossible

Languages: english

05-Cuba-ramo-ang.pdf (190 KB)

A philosophical idea of the city

Languages: english

filosfica_ciutat_ang.pdf (36.1 KB)

Calders. Els miralls de la ficció
El fil de l’absurditat

Languages: catalan

29-calders-ramo-cat.pdf (240.5 KB)

Calders. Los espejos de la ficción
El hilo de lo absurdo

Languages: spanish

29-calders-ramo-caste.pdf (126.2 KB)

Calders. The Mirrors of Fiction
The thread of absurdity

Languages: english

29-Calders-ramo-ang.pdf (239 KB)

El segle del cinema
Notes sobre el cinema i el seu segle

Languages: catalan

El siglo del cine
Notas sobre el cine y su siglo

Languages: spanish

08-SegleCinema-ramo-caste.pdf (189.4 KB)

The Century of Cinema
Notes on cinema and its century

Languages: english

08-SegleCinema-ramo-ang.pdf (212.9 KB)

Àfriques: l'artista i la ciutat
Àfrica, visions de futur

Languages: catalan

33-Afriques-Ramo-Cat.pdf (251.5 KB)

Áfricas: el artista y la ciudad
África, visiones de futuro

Languages: spanish

33-Afriques-Ramo-Caste.pdf (222.6 KB)

Africas: The Artist and the City
Africa: Visions of a Future

Languages: english

33-Afriques-Ramo-ang.pdf (251.2 KB)

Ciutats: del globus al satèl·lit
La posició és el que importa

Languages: catalan

01-Globus-ramo-cat.pdf (205.7 KB)

Ciudades: del globo al satélite
La posición es lo que importa

Languages: spanish

01-Globus-camo-caste_1.pdf (225 KB)

Cities: from the Balloon to the Satellite
Position is what matters

Languages: english

01-Globus-ramo-ang.pdf (201.4 KB)

Univers Gaudí
Un univers en expansió

Languages: catalan

37-Gaudi-ramo-cat.pdf (199.1 KB)

Universo Gaudí
Un universo en expansión

Languages: spanish

37-Gaudi-ramo-caste.pdf (175.6 KB)

Gaudí Universe
An Expanding Universe

Languages: english

37-Gaudi-ramo-ang.pdf (242.6 KB)

El Dublín de James Joyce
Un experiment

Languages: catalan

07-joyce-ramo-cat.pdf (24.7 KB)

El Dublín de James Joyce
Un experimento

Languages: spanish

07-Joyce-ramo-caste.pdf (228.9 KB)

James Joyce's Dublin
An experiment

Languages: english

07-Joyce-ramo-ang.pdf (242 KB)

Cultura porqueria. Una espeleologia del gust
Descens a les cavernes

Languages: catalan

41-Porqueria-ramo-cat.pdf (242.2 KB)

Cultura basura. Una espeleología del gusto
Descenso a las cavernas

Languages: spanish

41-Porqueria-ramo-caste.pdf (256.6 KB)

Trash Culture. The Photoles of Taste
Descent to the caves

Languages: english

41-Porqueria-ramo-ang.pdf (238.3 KB)

La ciudad de la diferencia
Diferencia y libertad

Languages: spanish

12-presentsfuturs-ramo-caste_2.pdf (26.8 KB)

Barcelona Madrid 1898-1998
Dues capitals

Languages: catalan

16-BCN-MAD-ramo-cat.pdf (249.4 KB)

Barcelona-Madrid 1898-1998
Dos capitales

Languages: spanish

16-BCN-MAD-ramo-caste.pdf (179.8 KB)

Barcelona-Madrid 1898-1998
Two capitals

Languages: english

16-BCN-MAD-ramo-ang.pdf (246.3 KB)

París i els Surrealistes
El gran escenari

Languages: catalan

48-Paris-Ramo-cat.pdf (235 KB)

París y los Surrealistas
El grande escenario

Languages: spanish

48-Paris-Ramo-caste.pdf (170.6 KB)

Paris and the surrealists
The major setting

Languages: english

48-Paris-Ramo-ang.pdf (238.2 KB)

Rendeix-te! ulls volants i guerra psicològica al segle XX
Política, publicitat, psicologia

Languages: catalan

20-Rendeixte-ramo-cat.pdf (204.3 KB)

Ríndete. Octavillas y guerra psicológica en el siglo XX
Política, publicidad, psicología

Languages: spanish

20-Rendeix-te-ramo-caste.pdf (179.9 KB)

Surrender. Leaflets and Psychological Warfare in the Twentieh Century
Politics, publicity, psychology

Languages: english

20-Rendeixte-ramo-ang.pdf (242.4 KB)

Hi havia una vegada Txernòbil
Txernòbil com a metàfora

Languages: catalan

52-Txernobil-Ramo-cat.pdf (247.4 KB)

Érase una vez Chernóbil
Chernóbil como metáfora

Languages: spanish

52-Txernobil-Ramo-caste.pdf (156.7 KB)

Once upon a time Chernobyl
Chernobyl as a metaphor

Languages: english

52-Txernobil-Ramo-ang.pdf (199.9 KB)

Una idea filosòfica de ciutat

Languages: catalan

filosfica_ciutat_cat.pdf (36.7 KB)

Les cultures del treball
Temps moderns

Languages: catalan

28-CulturesTreball-ramo-cat.pdf (275.7 KB)

Las culturas del trabajo
Tiempos ,odernos

Languages: spanish

28-CulturesTreball-ramo-caste.pdf (251.1 KB)

The Cultures of Work
Modern Times

Languages: english

28-CulturesTreball-ramo-ang.pdf (327.2 KB)

Memòria d'un miratge
La resplendor i la sordidesa

Languages: catalan

32-Pegasos-ramo-cat.pdf (199.5 KB)

Memoria de un espejismo
El resplandor y la sordidez

Languages: spanish

32-Pegasos-ramo-caste.pdf (171.9 KB)

Memory of a Mirage
The radiance and the squalor

Languages: english

32-Pegasos-ramo-ang_.pdf (193.3 KB)

Nova societat, vella política

Languages: catalan

nova_politica_cat.pdf (140.6 KB)

Tiran(i)a
Senyals en el cos de les ciutats

Languages: catalan

36-Tirania-ramo-cat.pdf (251.3 KB)

Tiran(í)a
Señales sobre el cuerpo de las ciudades

Languages: spanish

36-Tirania-ramo-caste.pdf (233.4 KB)

Tirana/Tyranny
Signals in the body of cities

Languages: english

36-Tirania-ramo-ang.pdf (237.9 KB)

Retrat de Barcelona
Autoretrat

Languages: catalan

06-retratBCN-ramo-cat.pdf (205.8 KB)

Retrato de Barcelona
Autorretrato

Languages: spanish

06-RetratBarcelona-ramo-caste.pdf (179.1 KB)

Portrait of Barcelona
Self-portrait

Languages: english

06-RetratBarcelona-ramo-ang.pdf (196.2 KB)

Fantasies de l'harem i noves Xahrazads
Poder masculí, poder femení

Languages: catalan

40-Harem-ramo-cat.pdf (249.4 KB)

Fantasías del harén y nuevas Sherezades
Poder masculino, poder femenino

Languages: spanish

40-Harem-ramo-cast.pdf (224.6 KB)

Harem Fantasies and New Scheherazades
Masculine Power, feminine Power

Languages: english

40-Harem-ramo-ang.pdf (250 KB)

La ciutat de la diferència
Diferència i llibertat

Languages: catalan

13-CiutatDiferencia-ramo-cat.pdf (244.4 KB)

La ciudad de la diferencia
Diferencia y libertad

Languages: spanish

13-CiutatDiferencia-ramo-caste.pdf (221.5 KB)

The City of Difference
Difference and freedom

Languages: english

13-CiutatDiferencia-ramo-ang.pdf (230.5 KB)

Bamako 03. Fotografia africana contemporània
La mirada de l’Àfrica

Languages: catalan

44-Bamako-ramo-cat.pdf (297.7 KB)

Bamako 03. Fotografía africana contemporánea
La mirada de Àfrica

Languages: spanish

44-Bamako-ramo-caste.pdf (225.1 KB)

Bamako 03. Contemporary African Photography
The African gaze

Languages: english

44-Bamako-ramo-ang.pdf (238 KB)

Factòria d'humor Burguera
Una tradició contemporània

Languages: catalan

47-Bruguera-Ramo-cat.pdf (256.6 KB)

Factoría de humor Burguera
Una tradición contemporánea

Languages: spanish

47-Bruguera-Ramo-caste.pdf (240.1 KB)

The Burguera Humor Factory
A contemporary tradition

Languages: english

47-Bruguera-Ramo-ang.pdf (252.5 KB)

La ciutat sostenible
Millorar el present, sostenir el futur

Languages: catalan

19-CiutatSostenible-ramo-cat.pdf (207.2 KB)

La ciudad sostenible
Mejorar el presente, sostener el futuro

Languages: spanish

19-CiutatSostenible-ramo-caste.pdf (132.4 KB)

The Sustainable City
Improving the present, sustaining the future

Languages: english

19-CiutatSostenible-ramo-ang.pdf (237.2 KB)

Erice - Kiarostami. CORRESPONDÈNCIES
La doble infància del cinema

Languages: catalan

51-EriceKiarostami-ramo-cat.pdf (206 KB)

Erice - Kiarostami. CORRESPONDENCIAS
La doble infancia del cine

Languages: spanish

51-EriceKiarostami-ramo-caste.pdf (172.6 KB)

Erice - Kiarostami. CORRESPONDENCES
The Twofold Childhood of Cinema

Languages: english

51-EriceKiarostami-ramo-ang.pdf (196.6 KB)

La reconquesta d'Europa
Espai públic urbà, 1980-1999

Languages: catalan

23-Reconquesta-ramo-cat.pdf (289.9 KB)

La reconquista de Europa. Espacio público urbano, 1980-1999
A favor del espacio público

23-Reconquesta-ramo-caste.pdf (133 KB)

The Reconquest of Europe. Urban Public Space, 1980-1999
In Favour of Public Space

23-Reconquesta-ramo-ang.pdf (195.4 KB)

Hammershøi i Dreyer
Il·luminar

Languages: catalan

55-Hammershoi-Ramo-cat.pdf (201.7 KB)

Hammershøi y Dreyer
Iluminar

Languages: spanish

55-Hammershoi-Ramo-caste.pdf (173.1 KB)

Hammershøi and Dreyer
Illuminating

Languages: english

55-Hammershoi-Ramo-ang.pdf (189.3 KB)

La fundació de la ciutat. Mesopotàmia, Grècia i Roma
Els mites fundadors

Languages: catalan

27-Fundacio-ramo-cat.pdf (241.2 KB)

La fundación de la ciudad. Mesopotamia, Grecia y Roma
Los mitos fundadores

Languages: spanish

27-Fundaci_-ramo-cast.pdf (214.5 KB)

Founding the City. Mesopotamia, Greece and Rome
The Founding Myths

Languages: english

27-Fundaci_-ramo-ang.pdf (227.6 KB)

Present i Futurs. Arquitectura a les ciutats
Per a què serveixen els arquitectes?

Languages: catalan

12-PresentsFuturs-ramo-cat.pdf (264.4 KB)

Presente y futuros. Arquitectura en las ciudades
¿Para qué sirven los arquitectos?

Languages: spanish

12-PresentsFuturs-ramo-caste.pdf (234.5 KB)

Present and Futures. Architecture in Cities
What are architects for?

Languages: english

12-PresentsFuturs-ramo-ang.pdf (249.2 KB)

Canaletto. Una Venècia imaginària
Sense redundància

Languages: catalan

31-Canaletto-ramo-cat.pdf (196.8 KB)

Canaletto. Una Venecia imaginaria
Sin redundancia

Languages: spanish

31-Canaletto-ramo-cast.pdf (169.1 KB)

Canaletto, an Imaginary Venice
Without tautology

Languages: english

31-Canalett-ramo-ang.pdf (239.3 KB)

El futur econòmic de Catalunya

Languages: catalan

seminari_economia_cat.pdf (759.4 KB)

Rèquiem per una escala
L’escala com a caprici

Languages: catalan

35-RequiemEscala-ramo-cat.pdf (295.7 KB)

Réquiem por la escalera
La escalera como capricho

Languages: spanish

35-RequiemEscala-ramo-caste.pdf (236.2 KB)

Requiem for the Staircase
The staircase as a caprice

Languages: english

35-RequiemEscala-ramo-ang.pdf (252 KB)

Barcelona a vol d'artista
Fixar la imatge

Languages: catalan

02-BarcelonaVol-ramo-cat.pdf (177.4 KB)

Barcelona a vuelo de artista
Fijar la imagen

Languages: spanish

02-Barcelonavol-ramo-caste.pdf (210.4 KB)

Barcelona: an Artist's-Eye View
Fixing the image

Languages: english

02-Barcelonavol-ramo-ang.pdf (190.6 KB)

Cosmópolis. Borges i Buenos Aires
L’imperatiu categòric borgesià

Languages: catalan

39-Borges-ramo-cat.pdf (289.3 KB)

Cosmópolis. Borges y Buenos Aires
El imperativo categórico borgiano

Languages: spanish

39-Borges-ramo-caste.pdf (219.2 KB)

Cosmopolis. Borges and Buenos Aires
The Borgesian categorical imperative

Languages: english

39-Borges-ramo-ang.pdf (244 KB)

Art i poder. L'Europa dels dictadors, 1930-1945
Estetització de la política i politització de l’art

Languages: catalan

10-ArtiPoder-Ramo-Cat.pdf (301.2 KB)

Arte y poder. La Europa de los dictadores, 1930-1945
Estetización de la política y politización del arte

Languages: spanish

10-Artipoder-ramo-caste.pdf (231.2 KB)

Art and Power. Europe under the Dictators, 1930-1945
The Aesthetisisation of Politics and the Politicisation of Art

Languages: english

10-ArtiPoder-ramo-ang.pdf (244.8 KB)

La ciutat que mai no existí. Arquitectures fantàstiques en l'art occidental
La ciutat sense bullit

Languages: catalan

43-ciutatquemai-ramo-cat.pdf (257 KB)

La ciudad que nunca existió. Arquitecturas fantásticas en el arte occidental
La ciudad sin bullicio

Languages: spanish

43-ciutatquemai-ramo-caste.pdf (223.9 KB)

The City that Never Was. Fantastic Architectures in Western Art
The City Without Bustle

Languages: english

43-ciutatquemai-ramo-angl.pdf (258 KB)

Les Lisboes de Pessoa
Ciutat i heteronímia

Languages: catalan

15-Pessoa-ramo-cat.pdf (241.8 KB)

Las Lisboas de Pessoa
Ciudad y heteronimia

Languages: spanish

15-pessoa-ramo-caste.pdf (174.2 KB)

The Lisbons of Pessoa
City and Heteronymy

Languages: english

15-Pessoa-ramo-ang.pdf (285.7 KB)

En guerra
Guerra i civilització

Languages: catalan

46-Enguerra-ramo-cat.pdf (257.3 KB)

En guerra
Guerra y civilización

Languages: spanish

46-Enguerra-ramo-caste.pdf (225.9 KB)

At war
War and civilisation

Languages: english

46-Enguerra-ramo-ang.pdf (250.7 KB)

Escenes del Raval
El barri obert

Languages: catalan

18-Raval-ramo-cat.pdf (232.6 KB)

Escenas del Raval
El barrio abierto

Languages: spanish

18-Raval-ramo-caste.pdf (170.3 KB)

Scenes from the Raval
The open district

Languages: english

18-Raval-ramo-ang.pdf (242 KB)

Literatures de l'exili
Els ulls de l’escriptor

Languages: catalan

50-Exili-Ramo-cat.pdf (257.7 KB)

Literaturas del exilio
Los ojos del escritor

Languages: spanish

50-Exili-Ramo-caste.pdf (175.7 KB)

Literatures of Exile
The eyes of the writer

Languages: english

50-Exili-Ramo-ang.pdf (189.5 KB)

Món TV. La cultura de la televisió
La cultura de la televisió

Languages: catalan

22-MonTV-ramo-cat.pdf (213 KB)

Mundo TV. La cultura de la televisión
La cultura de la televisión

Languages: spanish

22-MonTV-ramo-caste.pdf (185 KB)

TV World. Television Culture
Television Culture

Languages: english

22-MonTV-trad-ang.pdf (245.7 KB)

THAT'S NOT ENTERTAINMENT! El cinema respon al cinema
Cara a cara

Languages: catalan

54-Xcentric-Ramoneda-cat.pdf (198 KB)

THAT'S NOT ENTERTAINMENT! El cine responde al cine
Cara a cara

Languages: spanish

54-Xcentric-Ramoneda-caste.pdf (172.3 KB)

THAT’S NOT ENTERTAINMENT! Film answers film
Face to face

Languages: english

54-Xcentric-Ramoneda-ang.pdf (196 KB)

La ciutat de K. Franz Kafka i Praga
La torre i la ciutat

Languages: catalan

25-Kafka-ramo-cat.pdf (239.3 KB)

La ciudad de K. Franz Kafka y Praga
La torre y la ciudad

Languages: spanish

25-Kafka-ramo-caste.pdf (227.5 KB)

The City of K. Franz Kafka and Prague
The Tower and the City

Languages: english

25-kafka-ramo-ang.pdf (226.9 KB)

Les ciutats il·lustrades
Un gènere urbà

Languages: catalan

04-CiutatsIlustrades-ramo-cat.pdf (181.4 KB)

Ciudades ilustradas
Un género urbano

Languages: spanish

04-CiutatsIlustrades-ramo-caste.pdf (175.4 KB)

Illustrated Cities
An urban genre

Languages: english

04-CiutatsIlustrades-ramo-ang.pdf (219.7 KB)

Art i temps
El temps i l’experiència creadora

Languages: catalan

30-ArtiTemps-Ramo-Cat.pdf (251.6 KB)

Arte y tiempo
El tiempo y la experiencia creadora

Languages: spanish

30-ArtiTemps-ramo-caste.pdf (177.6 KB)

Art and Time
Time and the creative experience

Languages: english

30-ArtiTemps-ramo-ang.pdf (233.4 KB)

Barcelona contemporània, 1956-1999
Continent i contingut

Languages: catalan

11-BarcelonaCont-ramo-cat.pdf (199.1 KB)

Barcelona contemporánea, 1956-1999
Continente y contenido

Languages: spanish

11-BarcelonaCont-ramo-caste.pdf (132 KB)

Contemporary Barcelona, 1956-1999
Container and content

Languages: english

11-BarcelonaCont-ramo-ang.pdf (244.1 KB)

La ciutat dels cineastes
L’espai del cinema

Languages: catalan

34-Cineastes-ramo-cat.pdf (291.6 KB)

La ciudad de los cineastas
El espacio del cine

Languages: spanish

34-Cineastes-ramo-caste.pdf (220.8 KB)

The City of the Film-Makers
The Cinema Space

Languages: english

34-Cineastes-ramo-ang.pdf (243.4 KB)

Visions urbanes
Què és la ciutat?

Languages: catalan

03-VisionsUrbanes-ramo-cat.pdf (262.4 KB)

Visiones urbanas
¿Qué es la ciudad?

Languages: spanish

03-VisionsUrbanes-ramo-caste.pdf (190.8 KB)

Urban Visions
What is the city?

Languages: english

03-VisionsUrbanes-ramo-ang.pdf (263.3 KB)

Gisèle Freund. El món i la meva càmera
Una gran manipuladora

Languages: catalan

38-Freund-ramo-cat.pdf (197.5 KB)

Gisèle Freund. El mundo y mi cámara
Una gran manipuladora

Languages: spanish

38-Freund-ramo-cast.pdf (170.6 KB)

Gisèle Freund. The World and my Camera
A great manipulator

Languages: english

38-Freund-ramo-ang.pdf (191.2 KB)

La temptació d'Amèrica: Ciutat i Arquitectura a Europa, 1893-1960
Americanització i modernitat

Languages: catalan

La tentación de América: Ciudad y arquitectura en Europa, 1893-1960
Americanización y modernidad

Languages: spanish

09-TemptacioAmerica-ramo-caste.pdf (237.1 KB)

Scenes of the World to Come: European Architecture and the American Challenge, 1893-1960
Americanisation and Modernity

Languages: english

09-Temptaci_America-ramo-ang.pdf (204 KB)

Després de la notícia.Documentals postmèdia
El fil de la notícia

Languages: catalan

42-noticia-ramo-cat.pdf (253.3 KB)

Después de la notícia. Documentales postmedia
El hilo de la noticia

Languages: spanish

42-noticia-ramo-caste.pdf (222.3 KB)

After the News. Post-media Documentary Practices
At the edge of the news item

Languages: english

42-noticia-ramo-ang.pdf (243.5 KB)

Les cases de l'ànima (5500 aC. - 300 dC). Maquetes arquitectòniques de l'Antiguitat
Origen i model

Languages: catalan

14-CasesAnima-ramo-cat.pdf (201 KB)

Las casas del alma (5500 aC-300 dC). Maquetas arquitectónicas de la antigüedad
Origen y modelo

Languages: spanish

14-CasesAnima-ramo-caste.pdf (211.9 KB)

Soul Houses (5500 BC - 300 AD). The Architecture Models of Antiquity
Origin and Model

Languages: english

14-CasesAnima-ramo-ang.pdf (231.2 KB)

Cara a cara

Languages: catalan

caraacara.pdf (13.9 KB)

CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Montalegre, 5 - 08001 Barcelona Tel. 93 306 41 00 - Fax 93 306 41 01 - info@cccb.org