Ves al contingut principal

Sergi Belbel

(Terrassa, 1963) Autor, director i traductor teatral. Membre fundador de l’Aula de Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre de Barcelona des de 1988.  Director artístic del Teatre Nacional de Catalunya entre els anys 2006 i 2013. Ha escrit unes vint obres teatrals, entre les quals destaquen: Elsa Schneider (1989), Tàlem (1990), Carícies (1991), Després de la pluja (1993)o Morir (1994)entre d’altres. Amb Jordi Sánchez escriu Sóc lletja (1997) i ha publicat peces de ressò, dins i fora de Catalunya, com és el cas de La sang (1999), El temps de Plank (2002), Forasters (2004), Mòbil (2006) i A la Toscana (2007). Algunes d’aquestes obres s’han representat a diversos països d’Europa i Amèrica: Portugal, França, Alemanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda, Àustria, Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia, Islàndia, Eslovènia, Croàcia, Polònia, Itàlia, Grècia, Luxemburg, Canadà, Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Brasil, Uruguai, o Xile. Ha traduït, entre d’altres, obres de Molière, Goldoni, Koltès, Marivaux, De Filippo, Perec, Jon Fosse i Beckett i ha dirigit obres d’autors clàssics i contemporanis; entre d’altres: Shakespeare, Calderón, Molière, Goldoni, Koltès, Mamet, De Filippo, Marivaux, Némirovsky, Guimerà, Vilanova, Benet i Jornet, David Plana i Jordi Galceran. Ha obtingut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica de la Generalitat de Catalunya 1993-95, el Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura espanyol, el premi Molière 1999 a la millor obra còmica (Després de la pluja), el Premi Nacional de Teatre 2000 de la Generalitat de Catalunya, el Premi Max de las Arts Escèniques 2002 a la projecció internacional i el Premi Ciutat de Barcelona de les Arts Escèniques 2003 per la dramatúrgia i la direcció de Dissabte, diumenge i dilluns de De Filippo (TNC, 2002).

Actualització: 23 novembre 2016

Ha participat a

Dramatúrgies. Relats encarnats

Curs dirigit per Carles Batlle, en col·laboració amb l'Institut del Teatre