Enric Mendizàbal

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ha participat en

Les noves muralles de Barcelona

Debats

Les noves muralles de Barcelona